Privacyverklaring TOPOSAT

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 15 january 2019.

Samenvatting

TOPOSAT physieke persoon, Chemin aux Loups 5 - 7190 Ecaussinnes d’Enghien BTW BE 0759.131.304 is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via zijn website www.toposat.be
TOPOSAT gebruikt geen cookies en verwerkt gegevens van gebruikers voor volgende doeleinden:
Versturen van een nieuwsbrief/reclame, inclusief analyse van uw reactie hierop;
Behandeling van Uw aanvragen : contactaanvraag, aanvraag herstelling, bestellingen;
U kan steeds verzoeken om inzage van – en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

 1. 1.- Definities
  In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:
  TOPOSAT: met haar maatschappelijk zetel Chemin aux Loups 5 - 7190 Ecaussinnes d’Enghien
  De website van TOPOSAT, www.toposat.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door TOPOSAT.
  Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
 2. 2.- Verwerking persoonsgegevens
  Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de gebruiker.
  TOPOSAT hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.
  Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.
  TOPOSAT treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.
 3. 3.- Welke persoonsgegevens
  a) Via de Website
  TOPOSAT kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van bezoekers verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier: Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
  Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, voornaam, achternaam, adres, telefoon/GSM, e-mailadres;
  Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
  TOPOSAT kan volgende Persoonsgegevens van haar klanten en prospecten verwerken:
  Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, voornaam, achternaam, adres, telefoon/GSM, e-mailadres;
  Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
  b) Algemene klanten – & prospecten administratie
  TOPOSAT kan volgende Persoonsgegevens van haar klanten en prospecten verwerken, via o.a. email en contact met vertegenwoordigers & partners van TOPOSAT:
 4. 4.- Voor welke doeleinden
  TOPOSAT verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:
  Versturen van een nieuwsbrief/reclame, inclusief analyse van uw reactie hierop;
  Behandeling van Uw aanvragen (contactaanvraag, melding niet conforme levering, aanvraag herstelling, bestellingen); Toestemming + Uitvoering overeenkomst Website administratie en analyse bezoek;
  Beheer van personeel en tussenpersonen (ontvangen sollicitaties).
  Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 5. 5.- Doorgifte persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden alleen door TOPOSAT verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.
  TOPOSAT kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de TOPOSAT Persoonsgegevens verwerken.
  TOPOSAT geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:
  Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
  Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
  Verwerkers die voorzien in het versturen van e-mailcommunicatie;
  Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die instaan voor logistiek
  Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, TOPOSAT zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.
 6. 6.- Duur van de bewaring van de gegevens
  De Persoonsgegevens worden door TOPOSAT bewaard voor volgende termijnen.
  Klantengegevens 5 jaar na het einde van de klantenrelatie
  Aanvragen en sollicitatiegegevens 7 jaar na de aanvraag
  Contactgegevens (mailings) Zolang U uw toestemming niet intrekt
  Analyses van mailings & ontvangers Onbeperkt, om historiek te kunnen bijhouden
 7. 7.- Uw rechten
  U heeft het recht ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot TopoSat met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart1 of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.
  U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “Delete/unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.
  Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.
 8. 8.- Wijzigingen
  TOPOSAT houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 15/01/2019
 9. 9.- Varia
  Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring.
  Indien TOPOSAT de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).
  Het nalaten van TOPOSAT om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.
 10. 10.- Toepasselijk recht
  Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Nivelles (België).
 11. 11.-Contact
  Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Chemin aux Loups 5 à 7190 Ecaussinnes-d’Enghien of per e-mail naar info@toposat.be
 12. Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

 In formaat pdf